/

چیزی بیش از لوستر. کنارسالنی ها به مجلل تر شدن فضای شما کمک بینظری میکنند. متناسب با هر مدل لوستری که بخواهید می توانید کنارسالنی خاص خود را داشته باشید. با کلیک روی مشاهده بیشتر می توانید تعدادی از دیوارکوب های لوسترمهدی را مشاهده نمایید.